ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด้กนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการบ้านน้ำใจคืนสู่ลูก สพฐ.
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ศึกษานอกสถานศึกษา
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ภาคเรียนที่1/2560 ครูตำรวจ D.A.R.E
นนนน
ต้านภัยยาเสพติด
คุณธรรมนำจิตใจ
กีฬาต้านยาเสพติด
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
กีฬาต้านยาเสพติด
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
การอบรมระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
ลดเวลาเรียน
สพป.ลำปาง เขต 3 โดยบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้บริจาคเงินที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้คอน
สพป.ลำปางเขต3 โดยศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตาจัดกิจกรรมออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด
งานส่งต่อนักเรียนพิเศษ
สพป.ลำปาง เขต 3 การจัดอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักให้กับผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
การแข่งขันกีฬานักเรียน
สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนผาช่อวิทยาจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ออกเยี่ยมบ้านติดตามช่วยเหลือนักเรียน
สพป.ลำปาง เขต 3 โดยโรงเรียนไผ่งามวิทยา รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.เลย 1
สพม.15 มอบเงินเช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.ตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขยายผลการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สพป.ราชบุรี เขต 1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ปี 2560
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยจิตอาสากับการพัฒนาและขับเคลื่่่อนแกนนำสภานักเรียน
สพป.ลพบุรี เขต 2 อบรม "ค่ายทักษะชีวิตทางสังคม"
สพป.เลย 1 มอบบ้านนักเรียนยากจน "โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย1"
สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 เปิดกิจกรรม "ตามรอยพ่อด้วยหัวใจ ปั่นจักรยานปลอดภัย มอบให้น้องบ้านไกลไปโรงเรียน"
สพป.อ่างทอง ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สพป.ชัยนาท จัดโครงการติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2559
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
สพป.นครพนม เขต 1 จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร พิจิตร) จัดโครงการมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NAMBER ONE
สพป.สงขลา เขต 2 จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
สพป.ชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต วันที่ 15-17 มิถุนายน 2560
สพป.เชียงราย เขต 3 อบรมนักเรียนนักศึกษาเรื่่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
สพป.สตูล ประชุมการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
สพป.พังงา จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบถุงเท้าและรองเท้าให้นักเรียน ตามโครงการพาน้องไปโรงเรียน
สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ จัดโครงการพัฒนาบุคลกรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
สพป.ปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม To Be Number One 1 ในสถานศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 4 จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพม. เขต 1 ร่วมปฏิบัติกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังเหตุนักเรียนความประพฤติไม่เหมาะสมช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์กับภาคีเครือข่าย
คณะลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 มอบดอกดารารัตน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIVE SAVING)
สพป.ตรัง เขต 2 จัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพม.28 (ศรีะเกษ-ยโสธร) จัดอบรมค่ายพุทธบุตรในสถานศึกษา ประจำปี 2560
สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2560
สพม.7 ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2560
สพป.สิงห์บุรีร่วมกับบ้านพักเด็กจังหวัดสิงห์บุรีเยี่ยมบ้านนักเรียน
สพป.ปัตตานี เขต 3 จัดโครงการอบรมครูเพื่่อพัฒนาระบบดูแลและช่่วยเหลือนักเรียน
สพม.เขต14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.ยะลา เขต 1 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2560
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จัดกิจกรรมเยี่่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
สพป.นราธิวาส เขต 1 เยี่ยมนักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน
สพป.อำนาจเจริญ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ปี 2560
สพป.นนทบุรี เขต 2 จัดอบรมทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เมื่อ 23-24 และ 26-27 พ.ค. 60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2560
สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๖๐
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2560
สพป.ลพบุรี เขต 2 โดย รร.บ้านใหม่สามัคคี ดำเนินกิจกรรมค้นหาคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ร่วมกับศูนย์แนะแนวประจำ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพป.ภูเก็ต จัด พสน. ออกตรวจติดตามพฤติกรรมนักเเรียนที่ไม่เหมาะสม
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
สพป. กรุงเทพมหานคร จัดค่ายเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตและเยาวชน
สพม. เขต 35 ร่วมมอบธารน้ำใจให้ครอบครัวนักเรียนทุนพระบรมโอรสาธิราชที่ป่วย
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหว้าเอน
สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่่ยนเรียนรู้สภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
สพม. เขต13 (ตรัง-กระบี่) คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรัับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
สพป.สระแก้ว เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ ๑
สพป.ตรัง เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เยี่่ยมบ้านนักเรียน
สพม. เขต 8 จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2560
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
สพม. เขต 12 จัดค่ายเยาวชนคนเก่ง
สพป.ตราด จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตปัญหาวัยรุ่น
สพป.ลพบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี
สพป.ระนอง โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ของศูนย์ ฉก.ชน. สพป.ระนอง
สพป.นนทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2560
สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรม "อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยการใช้กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต"
สพป.ระยอง เขต 1 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
สพป.สงขลา เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน
สพป.สมุทรสาคร การจัดอบรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สพป.ยะลา เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน
สพป.สงขลา เขต 3 จัดอบรมโครงการยุวชนคนดี สพฐ.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2560
สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพม 16 จัดกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
ติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพป.พัทลุง เขต 1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี 2560
สพป.กระบี่ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต "รวมพลังเด็กและเยาวชน ต้านภัย ห่างไกลยาเสพติด"
สพป.สิงห์บุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบจักรยานให้กับนักเรียน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมเยี่่ีีี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สพป.ยะลา เขต3 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
สพป.ชลบุรี เขต ๒ จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
สพป.ปน.1 จัดโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและค่ายทักษะชีวิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านนำ้ใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." ประจำปี 2560 บ้านเลขที่ 26 ถวายเป็นพรราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อบรมค่ายทักษะชีวิต"ปัญหาหยุดหยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน "
สพม.๓๙ จัดอบรมพัฒนาครู
สพม.เขต 5 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ.
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนักเรียนที่่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
สพป.สุรินทร์ เขต 2 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 จัดการอบรมเข้าค่ายกิจกรรมทักษะชีิวิตนักเรียนปี 2560
สพป.นครราชสีมา เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ.
สพป.มหาสารคาม เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมเระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพม.เขต 33 ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
สพป.นครราชสีมา เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
สพป.อุดรธานี เขต ๑ จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียนช่วยเหลือนักเรียน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560
สพป.มุกดาหาร เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ.
สพป.ขอนแก่น เขต 1 จัดอบรมโครงการทักษะชีวิตป้องกันปัญหายาเสพติด
สพป.เลย เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จัดกิจกรรมโครงการ "สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิง มุ่งสู่ทีมชาติ" ครั้งที่ 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 .กิจกรรม to be number one
สพป.นครราชสีมา เขต 3 จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดอบรมขยายผลการสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สพป.นครราชสีมา เขต 7 ร่วมพิธีพระราชทานเครื่องเขียนและอาหารจากผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.ขอนแก่น เขต 4 อบรมเว็ปไซต์ ฉก.ชน.สพฐ.
สพป.หนองคาย เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
สพม.31 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการรายงานทางเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2560
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560
สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมและขยายผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) เข้าร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูลคุ้มครองนักเรียนและการเผยแพร่เว็บไซต์
สพป.สกลนคร เขต 1 เข้ารับการอบรมการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดโครงการจัดการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560
สพป.มหาสารคาม เขต 3 จัดกิจกรรมบ้านหลังเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ออกประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติโครงการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ขยายผลการอบรมฐานข้อมูล ฉก.ชน.สพฐ
สพม.21 เข้าร่วมการอบรมเว็ปไซต์ ฉก.ชน.สพฐ.
สพม.เขต ๒๕ เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ.
สพป.นครราชสีมา เขต ๔ เข้าร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูลคุ้มครองนักเรียนและการเผยแพร่เว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ.
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียน รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดอบรมขยายผลฐานข้อมูลคุ้มครองนักเรียนและการเผยแพร่เว็ปไซต์
สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพือจัดทำระบบเว็บไซต์ระบบคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
สพป.ขอนแก่น เขต 3 ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพม. เขต 20 จัดอบรมหลักสูตร พสน.ให้แก่ครูในสังกัด
สพป.บึงกาฬ จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้ารับการอบรมเว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1จัดอบรมระบบการช่วยเหลือนักเรียน
สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล ฉก.ชน.สพฐ.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาของนักเรียน
สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น ป.4-6 ตามโครงการพัฒนาการอ่านและการสื่อสาร(เข้าใจ) ปี 2560
สพม.23 จัดโครงค่ายทักษะชีวิตฯ และเลือกตั้งสภานักเรียน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน
อบรมพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
สพป. ชัยภูมิ ๒ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
สพปเชียงใหม่ เขต 4 จัดอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2560
อบรมนักเรียนตามโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพป.น่าน เขต 2 มอบบ้านนักเรียน
สพม.๓๒ บุรีรัมย์ จัดการอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
สพป.น่านเขต 1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพป.อุทัยธานี เขต ๒ จัดประชุมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษา

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.198.103.13
Online อยู่ : 1
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 21
ปีนี้ 247
รวมทั้งหมด 15,528
Record: 598 (12.09.2017)
( Counter 25-09-2018 )