แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของ สพฐ.

ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทกุเขต ซึ่งดำเนินการประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นหน่วยงานภายในของเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แล้วพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ได้จัดส่งมาแล้วตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010/ว 687 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ ศธ 04010/ว 2157 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 และที่ ศธ 04277/ว 30 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดยมีสาระสรุปดังนี้

1.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตถือเป็นนโยบายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) และกำกับดูแลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ฉก.ชน.สพป.สพม.) ให้ดำเนินการและประสานกับ ฉก.ชน.สพฐ. เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนทุกคนพร้อมและได้รับโอกาสทางการศึกษาจากระบบการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ

2. ขอให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกศูนย์ฯ พิจารณาดำเนินการรวบรวมข้อมูล โดยเข้าขั้นความลับไว้เป็นข้อมูลที่เขตพื้นที่การศึกษาในกรณีต่อไปนี้

2.1 ให้รวบรวมรายงานเหตุการณ์ความรุนแรง การละเมิด การไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษาและเหตุอื่นๆ จากสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา

2.2 ให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดรายงานการดำเนินการกรณีความรุนแรงหรือการละเมิดที่ได้ถ่ายคลิปหรือภาพนิ่ง โดยจัดส่งทั้งรายงานและคลิปหรือภาพนิ่งไว้ที่เขตพื้นที่การศึกษากำกับ ดูแลให้โรงเรียนพิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและโอกาสทางการศุกษาของนักเรียนทุกฝ่ายในทุกรณีด้วย

2.3 ในกรณีที่มีคลิปหรือภาพนิ่งปรากฏทางสื่อสาธารณะให้ดำเนินการตรวจสอบในเขตพื้นที่การศึกษาของตนเองโดยทันที หากสงสัยหรือทราบว่าเป็นคลิปหรือภาพนิ่งโรงเรียนฬดขอให้ประสานงานศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2288 5795 โทรวสาร 0 22826658

3. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพิจารณาจัดให้มียานพาหนะพนักงานขับรถสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีม ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาขแงตนได้ในทันทีที่ได้รับการร้องขอ

4. การแต่งตัวหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำคำสั่งและแต่งตั้งใหม่ตามความจำเป็นได้เลย โดยสำเนาแจ้งคำสั่งและข้อมูลบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย