24
Feb

ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที

 

ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที

ขอเชิญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ขยายโอกาส ม.ต้น(๑-๓) ม.ปลาย(๔-๖) ส่งคลิปสั้นปรกวด ประเภทองค์กร บุคคล และทีม

ภายใต้หัวข้อ
๑. การบริหารจัดการป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัย
๒. การดำเนินงานส่งเสริมบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย การดำเนินวิถีชีวิตใหม่
๓. การสร้างสรรค์การดำเนินวิถีชีวิต ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ของนักเรียน

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ ๑-๑๕ เม.ย. ๖๔
ผ่านช่องทางออนไลน์
(ประกาศผลการประกวด วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๔)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดคู่มือ

Leave a Reply