บุคลากร

ผู้บริหาร ฉก.ชน.

ผู้บริหารระดับภาค

กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ

กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก

กลุ่มติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร