บทบาทหน้าที่

กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ (อว.)

กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (พร.)

กลุ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (สภ.)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พป.)

กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก (คพ.)

กลุ่มติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร (ศตข.)