8
Feb

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานขับเคลื่อน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานขับเคลื่อน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.ฉก.ชน. สพฐ.) พร้อมด้วย นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯนี้จัดขึ้นโดย สำนักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมสมองจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

Leave a Reply