นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | http://spc.obec.go.th/spc

Subscribe for updates

For the latest news & events

ปฏิทินกิจกรรม

ภาระกิจ

๑. กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ (อว.)

1.1 ดำเนินงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ
1.2 ดำเนินงานวิทยบริการ
1.3 ดำเนินงานธุรการ (งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบุคลากร)
1.4 ดำเนินงานสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์
1.5 ดำเนินงานติดตามประเมิณผลและงานวิจัย
1.6 ดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (พร.)

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.2 พัฒนาและเสนิมสร้างการใช้ความสัมพันธ์เชิงบวกในสถานศึกษา
2.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.4 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.5 พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.6 นิเทศ กำกับ และติดตาม การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.7 ประสานการปฏิบัติงานส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
2.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (สภ.)

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการดูแลข่วยเหลือนักเรียน
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การเสนิมสร้างภูมิคุ้มกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 พัฒนากระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
3.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคม
3.5 นิเทศ กำกับ และติดตามการพัฒนาทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคม
3.6 ประสานการปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
3.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พป.)

4.1 รับเรื่องร้องเรียนกรณีนักเรียนฝ่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา หรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของ สพฐ.
4.3 ศึกษา วิจัย พัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
4.4 พัฒนาเครือข่าย ประสานการปฏิบัติงาน และรับเรื่องร้องเรียน
4.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก (คพ.)

5.1 รับเรื่องร้องเรียนกรณีนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย หรือจิตใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา หรือกรณีอื่นๆ
5.2 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ประสานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและข่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
5.3 ประสานความร่วมมือ อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในการดำเนินงานของ ฉก.ชน.สพป. และสพม.
5.4 ดำเนินการคุ้มครอบและข่วยเหลือนักเรียนกรณีร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกรณีที่เกินกำลังของ ฉก.ชน. /สพป. สพม.
5.5 ประสานและให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ติดตาและประสานการช่วยเหลือแบบองค์รวม (Holistic Recovery) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายเข้าช่วยเหลือเยียวยาครอบทุกด้านรวมถึงการพัฒนาเครือข่าย
5.6 ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5.7 จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กพัฒนาดำรงเครือข่ายการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
5.8 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์เด็กพัฒนาดำรงเครือข่ายการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
5.9 นิเทศ กำกับ และติดตามการคุ้มครองและพิทักษ์เด็กงานอื่นๆที่่ได้รับมอบหมาย
5.10 ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. กลุ่มติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร (ศตข.)

6.1 ปฏิบัติตามนโยบายฝนการเฝ้าระวัง และติดตามข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 เสนอนโยบาย วางแผนมาตรการ แนวทางในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมทั้งรายานข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
6.3 เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ตรวจทานเนื้อหาประมวลข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
6.4 ดำเนินกรรมวิธีทางการข่าว โดยเฉพาะการตรวจสอบ พิสูจน์ทราบ และประเมินค่าข้อมูลข่าวสาร ข่าวกรอง ของหน่วยงานภายในและภายนอก
6.5 ปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของศูนย์ติดตามเฝ้าระวังข่าวสารของ สพฐ.
6.6 วิเคราะห์ สังเหคราะห์ ตรวจสอบรายละเอียด ประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
6.7 ชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ และทำความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรูปแบบทุกภาคส่วน
6.8 ประสานข้อมูลให้หน่วยงานของ สพฐ. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่
6.9 งานพัฒนากระบวนการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างกลไกด้านข้อมูลข่าวสาร
6.10 งานพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร
6.11 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
6.12 งานจัดทำแผนเผชิญเหตุที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อุบัติเหตุ สาธารณะภัย ภัยบุคคล
6.13 งานประสานในทักษะเผชิญเหตุการปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุน
6.14 พัฒนาระบบวิทยุสื่อสารระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารการดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร ของสพฐ.
6.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย